Loading...

Přihláška

Jméno a příjmení !
Bydliště !
Rodné číslo !
Zdravotní pojišťovna !
Kontaktní telefon !
Kontaktní e-mail !
Víkendový kurz !
Lyže nebo snowboard !
Dovednosti !
Forma platby !
Doplňující informace
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Opište kód ! CAPTCHA
X

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním mých níže uvedených osobních údajů společnosti Combo, se sídlem: Cholevova 35, Ostrava - Hrabůvka, Česká republika, IČO: 74554824 (dále jen „Správce).

Osobní údaje poskytuji v rozsahu:

Jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, telefon, emailová adresa, fotografie.

Souhlas uděluji za účelem zařazení osobních údajů do databáze vedené Správcem pro účely marketingu, vedení interní statistiky a zasílání sdělení obchodní i neobchodní povahy Správce na území České republiky. Poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Souhlas jsem udělil/a dobrovolně a byl/a jsem seznámen/a, v jakém rozsahu jsou údaje poskytovány, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo je poskytuje. Tyto informace, které jsou uvedeny v tomto formuláři, jsem si řádně přečetl/a a seznámil/a se s nimi.

V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, § 4 zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v platném znění, a § 62 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách, v platném znění tímto zároveň uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení a sdělení neobchodní povahy, na výše uvedenou e-mailovou adresu prostřednictvím elektronických prostředků. Správce ukončí zasílání sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v případě, pokud bude subjektem údajů informován, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Správcem nadále zasílány.

Osobní údaje budou zpracovávány pro výše uvedený účel po dobu trvání účelu, tj. provádění obchodních aktivit Správcem, resp. do odvolání Vašeho souhlasu.

Zároveň potvrzuji, že poskytnutá emailová adresa slouží výhradně pro mé osobní užití a nehrozí, že by se případná obchodní sdělení zaslaná mé osobě, dostala do rukou třetí osoby.

Vaše práva:

  • Odvolat souhlas - v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese pověřence pro ochranu osobních údajů, písemně, oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně na adrese sídla. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávali.
  • Právo na přístup - máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.
  • Právo na opravu - přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.
  • Právo na výmaz (bát zapomenut) - máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
  • Právo na omezení zpracování - za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.
  • Právo namítat - máte právo nesouhlasit se zpracováváním údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
  • Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů - pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávané nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; tel. číslo: +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz. V případě podání návrhu elektronickou formou je nutné, aby splňoval náležitosti podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Combosport.cz - nabízíme služby jako jsou, lyžařská škola, vodácká půjčovna nebo Outdoor.