Loading...

Rezervace

Pravidla půjčování zboží

  1. Závazná objednávka a rezervace je přijímána osobně nebo písemně na adrese půjčovny, popř. e-mailem. Při rezervaci je sepsána (e-mailem vyplněna) Smlouva o pronájmu věcí a složena záloha 50% z ceny půjčovného. Při objednávce přes internet je vybavení rezervováno do doby složení zálohy na účet č. 1661460359/0800 u České spořitelny, maximálně však 5 pracovních dnů. Půjčovné se platí při převzetí půjčovaného materiálu zákazníkem pokud není dohodnuto jinak. Při zrušení objednávky se záloha nevrací.
  2. Při zapůjčení požadujeme předložení alespoň jednoho dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz), složení zálohy a uhrazení (doplacení) půjčovného.
  3. Dále je každý zákazník povinen podepsat Smlouvu o půjčení (tzv. Půjčovní list), potvrdí převzetí půjčovaného materiálu a termín vrácení.
  4. Den zapůjčení po 17h a den vrácení do 11h se nezapočítávají do půjčovní doby.
  5. Zapůjčený materiál zákazník vrací nepoškozený, přiměřeně vyčištěný a vysušený. V případě poškození či neúměrného znečištění zapůjčeného materiálu se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve výši obvyklé tržní ceny použitého vybavení, popř. nákladům na vyčištění.
  6. Fa COMBO skischool and outdoor sports, nenese odpovědnost za škody, které zákazníkovi vzniknou v souvislosti s používáním vypůjčeného materiálu. Dodržujte pravidla bezpečnosti při pohybu na vodních tocích, na horách a v přírodě.
Combosport.cz - nabízíme služby jako jsou, lyžařská škola, vodácká půjčovna nebo Outdoor.