Loading...

Půjčovní řád

 1. Věc se pronajímá osobám starším 18 let na základě předložení OP nebo jiného průkazu totožnosti (pas, řidičský průkaz apod.). Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronájem věci bez udání důvodu.
 2. Věc se pronajímá na dobu dohodnutou mezi pronajímatelem a nájemcem.
 3. Pronajímatel je povinen seznámit nájemce se základními pravidly užívání věci, pokud tato pravidla nejsou obecně známa. Nájemce se zavazuje užívat věc řádně v souladu s jejími určením, dodržovat základní pravidla užívání věci a chránit věc před poškozením, zničením nebo ztrátou. Nájemce není oprávněn přenechat věc k užívání jiné osobě.
 4. Nájemce je povinen seznámit se při převzetí věci s jejím technickým stavem.
 5. Nájemné je stanoveno podle platného ceníku popř. dohodou a splatné předem při převzetí věci.,
 6. Dojde-li k prodlení při vráceni věci , je nájemce povinen toto oznámit pronajímateli a doplatit nájemné.
 7. Při vráceni věci před dohodnutou dobou se nájemné nevrací.
 8. Nájemce je povinen věc vrátit ve stavu , v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
 9. Dojde-li k poškození zničení nebo ztrátě , je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost pronajímateli bez zbytečného odkladu. Povinnost nájemce je nahradit škodu, která se řídí příslušným ustanoveními občanského zákoníku.
 10. Pronajímatel nenese zodpovědnost za případné úrazy vzniklé užíváním věci.
 11. Nájemce je povinen při užívání věci dodržovat tento půjčovní řád a obecně závazné předpisy.

Podmínky platné od 1. června 2009

Combosport.cz - nabízíme služby jako jsou, lyžařská škola, vodácká půjčovna nebo Outdoor.