Loading...

Všeobecné smluvní podmínky pro účast na akcích

I. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi fa COMBO ski school and outdoor sports a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané písemné přihlášky, resp. cestovní smlouvy, potvrzené fa COMBO ski school and outdoor sports, a úhrady zálohy. Předáním vyplněné a podepsané přihlášky zákazník stvrzuje tyto všeobecné smluvní podmínky fa COMBO ski school and outdoor sports, uznává a souhlasí s nimi. Potvrzením přihlášky se fa COMBO ski school and outdoor sports. zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

II. Účastníci akce

 • Účastníkem akce se stává zákazník, tj. jednotlivec, kolektiv, organizace či firma, uzavřením smluvního vztahu s fa COMBO ski school and outdoor sports. Předpokládá se, že účastník bude splňovat fyzické a psychické nároky vybrané akce
 • Účastník mladší 18 let se může akce zúčastnit jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce
 • Účast osob mladších 15 let je možná pouze v doprovodu dospělé osoby s výjimkou akcí určených pro děti a mládež
 • Účastníkům starších 60 let doporučujeme konzultovat svou účast na akci s lékařem

III. Platební podmínky

 • Fa COMBO ski school and outdoor sports má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytováním
 • Fa COMBO ski school and outdoor sports je oprávněna požadovat zálohu ve výši 50% z celkové ceny. Doplatek je nutný uhradit nejpozději 20 dnů před realizací akce
 • Možné způsoby platby jsou hotově v kanceláři fa COMBO ski school and outdoor sports., složenkou na adresu fa COMBO ski school and outdoor sports nebo převodem na účet vedený u České spořitelny, č.ú. 1661460359/0800.

IV. Cena akce

Cena akce je sjednaná dohodou mezi COMBO ski school and outdoor sports a zákazníkem. Je vždy uvedena u každé akce. fa COMBO ski school and outdoor sports má právo na zvýšení cen nakupovaných služeb mimo fa COMBO ski school and outdoor sports, poplatků, daní, změně kurzů CZK vůči konvertibilním měnám nebo devalvaci CZK, přičemž toto nebylo známo před uzavřením smluvního vztahu a toto zvýšení cen přímo ovlivnilo cenu akce či pobytu.

V. Stornovací podmínky

Zákazník má právo zrušit před započetím akce smluvní vztah tím, že podá písemné storno účasti na akci. Termínem storna je den doručení a výše storna je odvislá od doby před stanoveným odjezdem. Účtujeme manipulační poplatek 500Kč.

 • do 41 dnů . . . . . . . . . . . . 10% z ceny akce
 • 40 - 11 dnů . . . . . . . . . . . . 50% z ceny akce
 • 10 - 4 dny . . . . . . . . . . . . 80% z ceny akce
 • 3 a méně dnů před zahájením akce . . . . . . . . . . . . 100% z ceny akce

VI. Práva a povinnosti účastníka

Mezi základní práva patří

 • právo na řádné poskytnutí služeb zahrnutých do programu a ceny akce
 • právo být neprodleně seznámen s případnými změnami programu, rozsahu služeb, ceny a termínu
 • právo na reklamaci vad poskytnutých služeb včetně práva na odstranění vad, náhradní poskytnutí nové služby nebo na přiměřenou slevu poskytnuté služby v souladu s reklamačním řádem
 • právo písemně oznámit fa COMBO ski school and outdoor sports účast jiné osoby na akci místo něho. V oznámení musí současně uvést prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s obsahem smluvního vztahu a splňuje všechny podmínky k účasti na akci. Toto oznámení musí být doručeno fa COMBO ski school and outdoor sports nejpozději 5 dní před akcí

Mezi základní povinnosti patří

 • pravdivě a úplně vyplnit a podepsat přihlášku
 • Zaplatit předem sjednanou cenu akce (formou zálohy a doplatku) a prokázat se kontrolním dokladem o zaplacení
 • Zajistit si platný pas
 • Řídit se písemnými pokyny fa COMBO ski school and outdoor sports a ústními pokyny průvodce a dodržovat stanovený program akce, přičemž platí, že zákazník se zájezdu účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Fa COMBO ski school and outdoor sports a její zástupci jsou oprávněni zakázat zákazníkovi nebezpečný nebo s účelem zájezdu se neslučující individuální program, případně ho z části programu akce vyloučit, pokud zdravotní stav, zkušenosti nebo vybavení zákazníka neodpovídají náročnosti programu. Zákazník, který by svým jednáním ohrožoval nebo narušoval program akce, nebo narušil právní předpisy ČR či navštíveného státu, může být vyloučen z akce, přičemž, ztrácí nárok na úhradu nevyužitých služeb. V tomto případě je povinen tento účastník uhradit veškeré náklady, vzniklé v důsledku jeho vyloučení z akce.
 • Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo fa COMBO ski school and outdoor sports
 • Sjednat pro sebe na celou dobu trvání akce pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí. Sjednání tohoto pojištění je povinen na výzvu fa COMBO ski school and outdoor sports prokázat. V opačném případě má fa COMBO ski school and outdoor sports právo zákazníka vyloučit z akce.

VII. Práva a povinnosti fa COMBO ski school and outdoor sports

Práva a povinnosti fa COMBO ski school and outdoor sports odpovídají ustanovením uvedeným v dalších článcích smluvních podmínek.

 • fa COMBO ski school and outdoor sports má právo zrušit konání akce nejpozději 10 dnů před odjezdem v důsledku okolností, které jí brání cestu uskutečnit. Mezi tyto okolnosti patří i nedosažení alespoň minimálního počtu zákazníků potřebného k uskutečnění akce. Nedosažení minimálního počtu zákazníků pro uskutečnění akce a její zrušení je fa COMBO ski school and outdoor sports povinna bez prodlení oznámit již přihlášeným zákazníkům a vrátit jim již vyinkasované úhrady cen.
 • fa COMBO ski school and outdoor sports je oprávněna z naléhavých důvodů provádět operativní změny v průběhu akce. Při tom je povinna zachovat zaměření cesty a poskytnout zákazníkovi přiměřenou slevu, jestliže rozsah poskytnutých náhradních služeb neodpovídá rozsahu původně dohodnutých služeb.
 • fa COMBO ski school and outdoor sports má právo zrušit akci v důsledku neodvratitelné události, které fa COMBO ski school and outdoor sports nemohla zabránit (např. živelné pohromy, občanské války, místní nepokoje atd.), kdykoli před odjezdem, ale i v průběhu akce. Při zrušení během akce se zákazníkům vrací pouze úhrada za nerealizované výdaje. Případné vyšší náklady související s těmito mimořádnými událostmi hradí zákazník.
 • fa COMBO ski school and outdoor sports může v programu cesty stanovit zvláštní podmínky, které musí zákazník splňovat pro účast na konkrétní akci.
 • fa COMBO ski school and outdoor sports neručí za majetek zákazníků v případě zničení, poškození, ztráty či krádeže. Zástupci fa COMBO ski school and outdoor sports vyvinou maximální úsilí, aby tato rizika co nejvíce omezili.

VIII. Reklamační řád

 • Zákazník může uplatnit případné reklamace, nejlépe v průběhu akce bez zbytečného odkladu u vedoucího akce (průvodce).
 • V případě, že nebyla sjednána náprava na místě, má zákazník právo uplatnit reklamaci kvality služeb cestovního ruchu do 3 měsíců po realizaci služeb, a to písemně na adrese sídla fa COMBO ski school and outdoor sports jinak toto právo zaniká.
 • Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následky nejsou závislé na činnosti fa COMBO ski school and outdoor sports, jako je např. dopravní kolaps nebo nepříznivé počasí anebo dojde k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník plně nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

IX. Závěrečná ustanovení

 • Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a fa COMBO ski school and outdoor sports
 • Není-li v cestovní smlouvě nebo v těchto smluvních podmínkách stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah mezi fa COMBO ski school and outdoor sports a zákazníkem ust. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem dalšího zasílání nabídky akcí cestovní agentury. Dále prohlašuje, že je zmocněn udělit tento souhlas i za osoby uvedené v cestovní smlouvě, v jejichž prospěch cestovní smlouvu uzavřel.
 • Dnem účinnosti smluvních podmínek je 1.ledna 2008
Combosport.cz - nabízíme služby jako jsou, lyžařská škola, vodácká půjčovna nebo Outdoor.